Kwaliteit en
pedagogische visie

We willen dat kinderen zich veilig bij ons voelen en de ruimte krijgen te groeien.

Kinderopvang draagt bij aan een goede start op het basisonderwijs en deelname aan de samenleving. De ontwikkeling van het kind staat centraal.

Pedagogische kwaliteit

Naast voldoende veiligheid en goede gezondheid is de hoge pedagogische kwaliteit van groot belang. Deze zorgt ervoor dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Onze pedagogische visie hebben wij uitvoerig beschreven in ons pedagogisch beleid. Dit beleid vormt de basis voor het pedagogisch handelen binnen onze organisatie en biedt alle betrokkenen houvast voor het omgaan met de kinderen en elkaar: medewerkers, ouders en samenwerkingspartners. Opvoeden is immers een gedeelde verantwoordelijkheid.

 

Pedagogisch loket

In onze organisatie werken we met een pedagogisch kwaliteitsteam, het zogenaamde pedagogisch loket. Dit team van beleidsmedewerkers en -coaches zorgt voor aanvullende pedagogische ondersteuning van onze pedagogisch medewerkers.

Uitvoer en evaluatie

De onderdelen van ons pedagogisch beleid bespreken we regelmatig intern. Aanpassing en realisatie van ons beleid is een cyclisch proces van uitvoeren, evalueren en bijstellen. Leidinggevenden en pedagogisch loket zijn verantwoordelijk voor de juiste uitvoer ervan.

Klachten

We staan open voor feedback met betrekking tot onze dienstverlening en kwaliteit. We vinden het namelijk belangrijk van fouten te leren. Hiervoor hebben we een Klachtenreglement en-formulier ingesteld.