Privacy

Wet- en regelgeving

Stichting Kinderopvang Roermond Echt en Maasgouw ( SKR/SKEM) volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2016 van kracht geworden en volgt daarmee per 25 mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

 

Waarom verzamelen wij informatie?

Als u door middel van het inschrijfformulier op onze website een kindplaats aanvraagt in een van onze opvanglocaties, vragen wij u om persoonsgegevens. Ook wanneer u een mutatie formulier invult om wijzigingen aan te brengen in uw aanvraag. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

  • Uw aanvraag af te handelen, alsmede mutaties via het mutatie formulier
  • Een contract voor plaatsing met u af te sluiten, of wijzigingen door te voeren.
  • U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
  • Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
  • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.
  • Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.

Ook gebruiken wij uw gegevens voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen, zoals het vergroten van ons klantenbestand.

 

Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens

De afspraken betreffen het verwerken van persoonsgegevens in de volgende gevallen:

  • Voor de totstandkoming van de plaatsingsovereenkomst ofwel een wijziging.
  • Voor de facturatie en de financiële afhandeling en administratie hieromtrent.
  • Voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven van uw persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst of de gemeente.
  • Om de website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is om aan verplichte informatie te kunnen voldoen voortkomend uit wettelijke bepalingen.

 

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheers procedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw Privacy Verklaring Website SKR/SKEM mei 2018 AJV 1 2 persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze eigen webpagina’s. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

 

Gebruik van cookies op website

Onze website maakt geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die tijdens het bezoek van de website op uw computer worden geplaatst. Bezoekersinformatie is hiermee dus niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

 

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is. U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht op gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

 

Inzage, correctie en recht van verzet alsmede het indienen van een klacht

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Indien u een relatie met onze stichting heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen bij andere onvolkomenheden of een klacht. Ook indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten kunt u dit melden bij navolgend adres: Kinderopvang Roermond Echt Maasgouw Roerderweg 35A, 6041 NR Roermond 0475-337049

 

Wijziging en datum

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Waar nodig passen wij de privacyverklaring door wetswijzigingen en rechtspraak aan. Op deze plaats kunt u steeds de actuele privacyverklaring vinden. Deze privacyverklaring is opgesteld op 25 mei 2018.